Navigace

Obsah

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvkové organizaci,

pro školní rok 2020-2021

1. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2020. Jsou to děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

2.Děti s trvalým pobytem v Kyšicích

3. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku /§34 odst.3 školského zákona/ s trvalým pobytem v Kyšicích.  

Upřednostnění se týká též dětí občanů EU, či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo trvalého pobytu na území obce . Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm. d) školského zákona.

4. Věk dítěte

5. Ostatní děti s pobytem  v Kyšicích

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhodne datum narození příslušného dítěte.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě ve škole - u vchodu do MŠ Kyšice a na www.kysice.eu – MŠ.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den

4. června 2020

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole Přijatým  dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

Žadatelům, kterým ředitelka nevyhoví bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v písemné podobě.

 

Vladimíra Kunešová, ředitelka MŠ

                                                                     tel.: 603 516 567, 377 945 488                                                                                         mskysice@seznam.cz